V.S.V.O.

Vereniging Sport voor Ouderen

Voorzitter: dhr. A. Kuyvenhoven
0488-441281
NL93 RABO 0331 9744 79
KvK nummer: 40157484

Secretaris/penningmeester: mevr. W. Gerritsen
0488-750817
vsvo.secretariaat@gmail.com

Opgericht op 16 augustus 1993

Senioren sportleider dhr. E. Workala en Taijiquan leraar dhr. R. Calor

Les- en trainingsovereenkomst

  1. Er is geen training op erkende feestdagen en in de maanden juli en augustus.
  2. Eenieder sport voor eigen risico, de docent en/of het bestuur van de vereniging is niet verantwoor­delijk voor eventuele ongevallen of het in het ongerede raken van in de sport- resp. kleedruimten achtergelaten kleding en voorwerpen. De docent en het bestuur aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoorde­lijkheid en de sporter ontheft de docent en het bestuur bij deze van elke aansprakelijkheid.
  3. De contributie bedraagt op jaarbasis € 120,– € 10.00 per maand en dient bij voorkeur betaald te worden in 4 (of minder) termijnen per jaar vanaf de tweede volledige maand van het lidmaatschap. Dit bedrag is te voldoen op IBAN NL93 RABO 0331 9744 79 ten name van Vereniging Sport voor Ouderen (VSVO) te Opheusden.
Scroll naar top